ข้อมูลยืนยัน ณ เดือน ธันวาคม 2564

รายงานการติดตามผลการจัดทำกฎหมาย

กฏหมาย จำนวนเรื่อง สถานะ
< 50% >= 50% >= 80% 100%
1 )   กฎหมายที่ต้องจัดทำภายใน 4-8 เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
        1 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
14
5 2 7 0
        2 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
14
5 2 7 0
        3 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4
0 0 3 1
        4 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
1
0 0 0 1
        5 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
1
0 0 0 1
        6 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
2
0 1 0 1
        7 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
7
0 2 4 1
        8 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
15
8 2 4 1
        9 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
9
3 1 4 1
        10 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1
0 0 0 1
        11 . กฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....)
3
0 0 0 3
        12 . กฎหมาย กสทช. (ร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....)
28
7 17 3 1
        13 . กฎหมายวินัยการเงินการคลัง (ร่าง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....)
2
0 0 0 2
        14 . กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินการเรื่องที่กระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สุขภาพ
8
3 0 0 5
        15 . กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....)
3
0 0 0 3
        16 . กฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต พ.ศ. ....)
17
6 3 3 5
        17 . กฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต พ.ศ. ....)
0
0 0 0 0
        18 . กฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต พ.ศ. ....)
0
0 0 0 0
2 )   กฎหมายที่ต้องจัดทำภายใน 1-2 ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
        1 . กฎหมายกองทุนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาครูและมาตรการทางภาษี (ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา พ.ศ. ....)
2
0 0 0 2
        2 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลศาลยุติธรรม (พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
4
1 0 0 3
        3 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลศาลปกครอง (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง)
20
9 7 2 2
        4 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลอัยการ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
4
2 0 0 2
        5 . กฎหมายการปฏิรูปตำรวจ
2
1 1 0 0
        6 . กฎหมายการปฏิรูปการศึกษา
3
1 1 0 1
3 )   กฎหมายที่ต้องจัดทำ แต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลา (แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 ปี)
        1 . พ.ร.ฎ. การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ร่าง พ.ร.ฎ. จัดระเบียบราชการและบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ....)
11
0 0 2 9
        2 . กฎหมายเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิ
2
0 0 0 2
        3 . กฎหมายเวนคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ (ร่าง พ.ร.บ. เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
34
21 2 6 5
        4 . กฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการ- ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา- ทรัพยากรธรรมชาติ- ผลประโยชน์ชุมชน- สวัสดิการชุมชน
24
9 1 0 14
        5 . กฎหมายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (ร่าง พ.ร.บ. องค์กรผู้บริโภค พ.ศ. ....)
61
23 4 6 28
        6 . กฎหมายให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้ยากไร้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1
0 0 0 1
        7 . กฎหมายให้บริการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1
0 0 0 1
        8 . กฎหมายช่วยเหลือมารดาก่อน-หลังคลอด (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิของมารดา พ.ศ. ....)
3
0 1 0 2
        9 . กฎหมายช่วยเหลือผู้มีอายุเกิน 60 ปีและมีรายได้ไม่เพียงพอและผู้ยากไร้
1
0 0 0 1
        10 . กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเร่งรัดทวงถาม ฟ้องร้องให้รัฐปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐในหมวด 5
2
1 0 0 1
        11 . กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
3
1 2 0 0
        12 . กฎหมายให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
8
7 1 0 0
        13 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลของรัฐที่ใช้ระบบคุณธรรมการแต่งตั้งที่เป็นธรรม
1
0 0 0 1
        14 . กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
47
36 3 7 1
        15 . กฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องเกี่ยวกับสนธิสัญญา (ร่าง พ.ร.บ. การทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ การค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. ....
2
1 1 0 0
        16 . กฎหมายเงินเดือน บำนาญ ส.ส. ส.ว. องคมนตรี
1
0 0 0 1
        17 . กฎหมายการถือหุ้นของ รัฐมนตรี
1
0 0 0 1
        18 . กฎหมายชี้ขาดอำนาจศาล (ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ....)
5
1 2 0 2
        19 . กฎหมายจัดระเบียบหน่วยธุรการศาล และค่าตอบแทน
2
0 0 0 2
        20 . กฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง
17
9 5 2 1
        21 . กฎหมายหน่วยงานธุรการองค์การอิสระ
16
4 2 8 2
        22 . กฎหมายผู้ไต่สวนอิสระ
1
1 0 0 0
        23 . กฎหมายจัดระเบียบศาลทหาร
3
2 0 0 1
        24 . กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น (กระจายอำนาจ รูปแบบ อปท. การเข้าชื่อ) (ร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ของ อปท. ตามมาตรา 250 และขัดกันแห่งผลประโยชน์)
9
8 1 0 0
        25 . กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
1
0 0 0 1
        26 . กฎหมายกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำกฎหมาย
3
2 0 0 1
        27 . กฎหมายให้คนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและ กำหนดเวลาทุกขั้นตอน
3
2 0 0 1
        28 . กฎหมายปรับปรุงระบบการสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์
10
5 0 0 5
        29 . กฎหมายปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการศึกษา
1
0 0 0 1
        30 . กฎหมายปรับปรุงระบบภาษีอากรให้เป็นธรรม
2
1 0 1 0
        31 . กฎหมายปรับปรุงระบบงบประมาณ
1
0 0 0 1
        32 . กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินแผ่นดิน
1
0 0 0 1
        33 . กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
1
1 0 0 0
        34 . กฎหมายกระจายการถือครองที่ดิน
3
1 0 1 1
        35 . กฎหมายจัดระบบขยะมูลฝอย
4
1 1 0 2
        36 . กฎหมายหลักประกันสุขภาพ
2
1 1 0 0
        37 . กฎหมายการแพทย์ปฐมภูมิ
2
0 1 1 0
        38 . กฎหมายผู้ไต่สวนอิสระ
0
0 0 0 0
4 )   การดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการออกกฎหมาย
        1 . เรื่อง สหกรณ์
2
0 2 0 0
        2 . เรื่อง สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจะเป็นของรัฐน้อยกว่า 51% ไม่ได้และต้องไม่เก็บค่าบริการแพง
2
0 1 0 1
        3 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่
15
1 7 0 7
        4 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้
28
3 5 0 20
        5 . เรื่อง หน่วยงานของรัฐหากจะให้สื่อมวลชนทำโฆษณา - ปชส. ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้ คตง. ทราบ และประกาศแก่ประชาชน
37
0 35 0 2
        6 . เรื่อง หลักเกณฑ์การออกกฎหมายที่จำกัดสิทธิ - ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข รธน. - ต้องไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเกินจำเป็น - ต้องไม่กระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ - ต้องระบุเหตุผลที่จำกัด ต้องใช้ทั่วไปไม่เจาะจง
2
0 1 0 1
        7 . เรื่องการ อนุรักษ์พลังงาน
4
0 4 0 0
        8 . เรื่อง มาตรการคุ้มครองพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
1
0 0 0 1
        9 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน
17
0 5 0 12
        10 . เรื่อง กระจายการถือครองที่ดิน
9
0 2 0 7
        11 . เรื่อง การเริ่มลงมือปฏิรูปตามกฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ
1
0 1 0 0
        12 . เรื่อง การคุ้มครองการทำงาน
58
0 2 0 56
        13 . เรื่อง การคุ้มครองผลประโยชน์ชาติและดูแลคนไทยในต่างประเทศ
4
0 0 0 4
        14 . เรื่อง การจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น มี RIA ฟังความเห็นทุกขั้นตอน ประเมินผลสัมฤทธิ์ ลดระบบกรรมการและลดระบบการอนุญาตที่ไม่จำเป็น
4
0 2 0 2
        15 . เรื่อง การจัดการศึกษาไม่เก็บค่าใช้จ่าย 2+3+6+3+3 ปี
0
0 0 0 0
        16 . เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติหลังจากออกกฎหมายแล้ว
2
0 1 0 1
        17 . เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรและปฏิรูปที่ดิน
13
0 11 0 2
        18 . เรื่อง การพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
0 0 0 1
        19 . เรื่อง พัฒนาระบบราชการและการปรับปรุงโครงสร้างของรัฐ
30
1 28 0 1
        20 . เรื่อง การวางแผนการใช้ที่ดิน
1
0 1 0 0
        21 . เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
2
0 1 0 1
        22 . เรื่อง การส่งเสริมครอบครัว, พัฒนากีฬา พัฒนาสุขภาพ ทรัพยากรมนุษย์
5
2 1 0 2
        23 . เรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
5
0 2 0 3
        24 . เรื่อง คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ
3
0 1 0 2
        25 . เรื่อง ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
1
0 0 0 1
        26 . เรื่อง ทรัพยากรน้ำ
3
0 1 0 2
        27 . เรื่อง ผังเมือง
2
0 1 0 1
        28 . เรื่อง มาตรการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และหาทนายให้เพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
2
0 0 0 2
        29 . เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
1
0 0 0 1
        30 . เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 219 ซึ่งใช้กับทุกองค์กรอิสระ และ ส.ส. สว. ครม.
21
0 18 0 3
5 )   มาตรการปฏิรูปประเทศ (รวมทั้งที่ต้องออกกฎหมาย และการดำเนินการโดยวิธีการอื่น)
        1 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2
1 0 0 1
        2 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการ
4
1 1 0 2
        3 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรือง การสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง การเลือกตั้ง
5
0 2 0 3
        4 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
1
0 1 0 0
        5 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง พัฒนาระบบการผลิตครู
4
3 0 0 1
        6 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายให้คนเข้าถึงง่าย
3
0 2 0 1
        7 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั่วประเทศ
1
0 1 0 0
        8 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง นำเทคโนโลยีมาใช้ในราชการ
31
0 29 0 2
        9 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง บูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงานของรัฐเพื่อการบริหาร
27
0 26 0 1
        10 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การปรับปรุงระบบการเรียนการสอนกฎหมาย
1
0 0 0 1
        11 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ส่งเสริมนวัตกรรมและการนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ
15
5 3 0 7
        12 . มาตรการปฏิรูปประเทศ การกระจายการถือครองที่ดิน
2
0 1 0 1
        13 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง แผนพัฒนากำลังคน
3
0 0 0 3
        14 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง เพิ่มโอกาสการทำงานและการประกอบอาชีพของประชาชน
27
0 3 0 24
        15 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ และให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ
28
5 4 0 19
        16 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ให้มีระบบทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพทุกมิติ
3
2 0 0 1
        17 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กลไกแก้ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
10
0 10 0 0
        18 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ให้มีกฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศใน 4 เดือน และเริ่มการปฏิรูปแต่ละด้าน (7 ด้าน) ใน 1 ปี
1
0 1 0 0
        19 . มาตรการปฏิรูปประเทศ แก้ไขกฎหมายตำรวจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ค่าตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย และปฏิรูปตำรวจ
0
0 0 0 0
        20 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
1
0 0 1 0
        21 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กลไกให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชน
4
0 3 0 1
        22 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กลไกความรับผิดชอบของพรรคในการโฆษณานโยบาย
2
0 2 0 0
        23 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย
3
2 0 0 1
        24 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กำหนดเวลาทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม วางกลไกช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และกลไกการบังคับใช้กฎหมาย
3
2 0 0 1
        25 . มาตรการปฏิรูปประเทศ จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย
2
0 0 0 2
        26 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
2
0 2 0 0
        27 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ตั้งกองทุนการศึกษา
0
0 0 0 0
        28 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปตำรวจเพื่อปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา 258 ง. (4)
3
1 0 0 2
        29 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นอิสระ
2
0 0 0 2
        30 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงกฎหมายก่อนใช้ รธน. ให้เข้ากับ มาตรา 77
3
0 2 0 1
        31 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการศึกษา
3
1 0 0 2
        32 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงการบริหารงานบุคคล
2
0 1 0 1
        33 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดทำและใช้จ่ายงบประมาณ
1
0 0 0 1
        34 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา และนิติวิทยาศาสตร์ และปฏิรูปตำรวจ
6
4 0 0 2
        35 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1
0 0 0 1
        36 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้เป็นธรรม
1
0 1 0 0
        37 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ
1
1 0 0 0
        38 . มาตรการปฏิรูปประเทศ พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
1
0 0 0 1

รายงานการติดตามผลการจัดทำกฎหมาย ตามสถานะของการดำเนินการ

สถานะ จำนวนกฏหมาย รวม
แบบรายงานที่ 1 แบบรายงานที่ 2 แบบรายงานที่ 3
ส่วนราชการยกร่าง 58 52 0 110
ส่วนราชการเสนอร่าง 6 22 0 28
สลค.บรรจุวาระ 1 1 0 2
ครม.มีมติอนุมัติหลักการ 2 3 0 5
สคก.ตรวจพิจารณา 57 10 0 67
ส่วนราชการยืนยันร่าง 3 2 0 5
สคก.พิจารณาเสร็จ/ส่งเรื่องออก 2 4 0 6
สคก. เสนอ ครม. 4 0 0 4
ครม.มีมติเห็นชอบ 4 0 0 4
วิปพิจารณา 7 3 0 10
ส.ส. รับหลักการ 2 5 0 7
กมธ. พิจารณา 23 14 0 37
ส.ว. พิจารณา 13 25 0 38
ทูลเกล้าฯ 9 20 0 29
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 5 0 6
มีผลใช้บังคับ 98 68 0 166
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 0 234 234
ดำเนินการเสร็จสิ้น 0 0 182 182