เอกสารดาวน์โหลด

Thailand 4.0

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ 12.pdf

สรุปรวมยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ

คู่มือ

คู่มือการดำเนินการตามรธน.

คู่มือการใช้งานระบบติดตามการจัดทำกฎหมายตามร่าง รธน.

Template รายงานผล

template no.1 - กรณีชี้แจงกม.เดิม-เพิ่มเติมกม.เดิม

template no.2 - กรณีเสนอกฎหมายใหม่

template no.3 - กรณีดำเนินการนอกเหนือจากออก กม.

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม รธน.
7 ต.ค. 59

รายงานการประชุม รธน.
6 ธ.ค. 59

รายงานการประชุม (แก้ไข)
5 เม.ย. 60