มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ข้อสั่งการ นรม. จากการประชุม ครม. 4 ต.ค. 59

มติ ครม. 13 ก.ย. 59

แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แนวทางการเขียนจำกัดสิทธิ ตาม ม.26 รธน.