การจัดแบ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดทำกฎหมาย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดทำกฎหมาย

กฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ มาตรา
1 )   กระทรวงกลาโหม
         1 . กฎหมายจัดระเบียบศาลทหาร          199
         2 . กฎหมายชี้ขาดอำนาจศาล (ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ....)          192
         3 . กฎหมายให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ          41 (1) 59
         4 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กลไกแก้ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี          258 ก. (5)
         5 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         6 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         7 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
2 )   กระทรวงการคลัง
         1 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง เพิ่มโอกาสการทำงานและการประกอบอาชีพของประชาชน          258 ฉ. (4)
         2 . กฎหมายกระจายการถือครองที่ดิน          258 ช. (2)
         3 . กฎหมายกองทุนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาครูและมาตรการทางภาษี (ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา พ.ศ. ....)          54 ว.6,258 จ. (2)
         4 . กฎหมายการถือหุ้นของ รัฐมนตรี          187
         5 . กฎหมายเงินเดือน บำนาญ ส.ส. ส.ว. องคมนตรี          183
         6 . กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง          258 ข. (5)
         7 . กฎหมายปรับปรุงระบบงบประมาณ          258 ฉ. (3)
         8 . กฎหมายปรับปรุงระบบภาษีอากรให้เป็นธรรม          258 ฉ. (3)
         9 . กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินแผ่นดิน          140
         10 . กฎหมายวินัยการเงินการคลัง (ร่าง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....)          63 , 278
         11 . มาตรการปฏิรูปประเทศ การกระจายการถือครองที่ดิน          258 ช. (2)
         12 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ตั้งกองทุนการศึกษา          258 จ. (2)
         13 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดทำและใช้จ่ายงบประมาณ          258 ฉ. (3)
         14 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ          258 ข. (5)
         15 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้เป็นธรรม          258 ฉ. (3)
         16 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการ          258 ฉ. 4
         17 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ส่งเสริมนวัตกรรมและการนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ          258 ฉ. (2)
         18 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          258 ฉ. (4)
         19 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ และให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ          258 ฉ. (1)
         20 . เรื่อง กระจายการถือครองที่ดิน          72 (3) , 258 ช. (2)
         21 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         22 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         23 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
3 )   กระทรวงการต่างประเทศ
         1 . กฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องเกี่ยวกับสนธิสัญญา (ร่าง พ.ร.บ. การทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ การค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. ....          178
         2 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ และให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ          258 ฉ. (1)
         3 . เรื่อง การคุ้มครองผลประโยชน์ชาติและดูแลคนไทยในต่างประเทศ          66
         4 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         5 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         6 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
4 )   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
         1 . เรื่อง การส่งเสริมครอบครัว, พัฒนากีฬา พัฒนาสุขภาพ ทรัพยากรมนุษย์          71
         2 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         3 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         4 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
5 )   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
         1 . กฎหมายช่วยเหลือผู้มีอายุเกิน 60 ปีและมีรายได้ไม่เพียงพอและผู้ยากไร้          48 ว. 2
         2 . กฎหมายช่วยเหลือมารดาก่อน-หลังคลอด (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิของมารดา พ.ศ. ....)          48 ว. 1
         3 . กฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการ- ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา- ทรัพยากรธรรมชาติ- ผลประโยชน์ชุมชน- สวัสดิการชุมชน          43, 57
         4 . เรื่อง การส่งเสริมครอบครัว, พัฒนากีฬา พัฒนาสุขภาพ ทรัพยากรมนุษย์          71
         5 . เรื่อง คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ          70
         6 . เรื่อง ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส          71
         7 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         8 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         9 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
6 )   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
         1 . เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา          69 , 258 ข. (1)
         2 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         3 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         4 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
7 )   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
         1 . กฎหมายกระจายการถือครองที่ดิน          258 ช. (2)
         2 . กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินการเรื่องที่กระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สุขภาพ          58, 278
         3 . มาตรการปฏิรูปประเทศ การกระจายการถือครองที่ดิน          258 ช. (2)
         4 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการ          258 ฉ. 4
         5 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั่วประเทศ          258 ช. (2)
         6 . เรื่อง กระจายการถือครองที่ดิน          72 (3) , 258 ช. (2)
         7 . เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรและปฏิรูปที่ดิน          73, 258 ช. (2)
         8 . เรื่อง การวางแผนการใช้ที่ดิน          72 (1)
         9 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         10 . เรื่อง สหกรณ์          75 ว. 3 , 258 ฉ. (4)
         11 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         12 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
8 )   กระทรวงคมนาคม
         1 . กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินการเรื่องที่กระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สุขภาพ          58, 278
         2 . กฎหมายเวนคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ (ร่าง พ.ร.บ. เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)          37
         3 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         4 . เรื่อง สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจะเป็นของรัฐน้อยกว่า 51% ไม่ได้และต้องไม่เก็บค่าบริการแพง          56
         5 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         6 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
9 )   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
         1 . กฎหมาย กสทช. (ร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....)          60 ว.3 , 274
         2 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายให้คนเข้าถึงง่าย          258 ค. (3)
         3 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง นำเทคโนโลยีมาใช้ในราชการ          258 ข. (1)
         4 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง บูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงานของรัฐเพื่อการบริหาร          258 ข. (2)
         5 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         6 . เรื่อง สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจะเป็นของรัฐน้อยกว่า 51% ไม่ได้และต้องไม่เก็บค่าบริการแพง          56
         7 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         8 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
10 )   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         1 . กฎหมายกระจายการถือครองที่ดิน          258 ช. (2)
         2 . กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินการเรื่องที่กระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สุขภาพ          58, 278
         3 . กฎหมายจัดระบบขยะมูลฝอย          258 ช. (3)
         4 . กฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการ- ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา- ทรัพยากรธรรมชาติ- ผลประโยชน์ชุมชน- สวัสดิการชุมชน          43, 57
         5 . มาตรการปฏิรูปประเทศ การกระจายการถือครองที่ดิน          258 ช. (2)
         6 . มาตรการปฏิรูปประเทศ จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย          258 ช. (3)
         7 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          258 ฉ. (4)
         8 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ให้มีระบบทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพทุกมิติ          258 ช. (1)
         9 . เรื่อง กระจายการถือครองที่ดิน          72 (3) , 258 ช. (2)
         10 . เรื่อง ทรัพยากรน้ำ          72 (4) 258 ช. (1)
         11 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         12 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         13 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
11 )   กระทรวงพลังงาน
         1 . กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินการเรื่องที่กระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สุขภาพ          58, 278
         2 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         3 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         4 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
         5 . เรื่องการ อนุรักษ์พลังงาน          72 (5)
12 )   กระทรวงพาณิชย์
         1 . กฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องเกี่ยวกับสนธิสัญญา (ร่าง พ.ร.บ. การทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ การค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. ....          178
         2 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ส่งเสริมนวัตกรรมและการนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ          258 ฉ. (2)
         3 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ และให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ          258 ฉ. (1)
         4 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         5 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         6 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
13 )   กระทรวงมหาดไทย
         1 . กฎหมายกระจายการถือครองที่ดิน          258 ช. (2)
         2 . กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น (กระจายอำนาจ รูปแบบ อปท. การเข้าชื่อ) (ร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ของ อปท. ตามมาตรา 250 และขัดกันแห่งผลประโยชน์)          249, 250, 251, 252, 253, 254
         3 . กฎหมายจัดระบบขยะมูลฝอย          258 ช. (3)
         4 . กฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการ- ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา- ทรัพยากรธรรมชาติ- ผลประโยชน์ชุมชน- สวัสดิการชุมชน          43, 57
         5 . มาตรการปฏิรูปประเทศ การกระจายการถือครองที่ดิน          258 ช. (2)
         6 . มาตรการปฏิรูปประเทศ จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย          258 ช. (3)
         7 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรือง การสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง การเลือกตั้ง          78 , 258 ก. (1)
         8 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั่วประเทศ          258 ช. (2)
         9 . เรื่อง กระจายการถือครองที่ดิน          72 (3) , 258 ช. (2)
         10 . เรื่อง การวางแผนการใช้ที่ดิน          72 (1)
         11 . เรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม          78 , 258 ก. (1)
         12 . เรื่อง คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ          70
         13 . เรื่อง ผังเมือง          72 (2)
         14 . เรื่อง พัฒนาระบบราชการและการปรับปรุงโครงสร้างของรัฐ          76 ว. 1 , 258 ข. (3)
         15 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         16 . เรื่อง สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจะเป็นของรัฐน้อยกว่า 51% ไม่ได้และต้องไม่เก็บค่าบริการแพง          56
         17 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         18 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
14 )   กระทรวงยุติธรรม
         1 . กฎหมายกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำกฎหมาย          258 ค. (4)
         2 . กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเร่งรัดทวงถาม ฟ้องร้องให้รัฐปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐในหมวด 5          51
         3 . กฎหมายปรับปรุงระบบการสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์          258 ง. (2)
         4 . กฎหมายเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิ          25 ว. 4
         5 . กฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต พ.ศ. ....)          63 , 278
         6 . กฎหมายให้คนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและ กำหนดเวลาทุกขั้นตอน          258 ง. (1)
         7 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย          258 ค. (4)
         8 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กำหนดเวลาทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม วางกลไกช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และกลไกการบังคับใช้กฎหมาย          258 ง. (1)
         9 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงกฎหมายก่อนใช้ รธน. ให้เข้ากับ มาตรา 77          258 ค. (1)
         10 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา และนิติวิทยาศาสตร์ และปฏิรูปตำรวจ          258 ง. (2)
         11 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การปรับปรุงระบบการเรียนการสอนกฎหมาย          258 ค. (2)
         12 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายให้คนเข้าถึงง่าย          258 ค. (3)
         13 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในกระบวนการยุติธรรม          258 ง. (3)
         14 . เรื่อง การจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น มี RIA ฟังความเห็นทุกขั้นตอน ประเมินผลสัมฤทธิ์ ลดระบบกรรมการและลดระบบการอนุญาตที่ไม่จำเป็น          77 , 258 ค. (1) (3) (4)
         15 . เรื่อง มาตรการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และหาทนายให้เพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม          68 , 258 ง. (1)
         16 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         17 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         18 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
15 )   กระทรวงแรงงาน
         1 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง เพิ่มโอกาสการทำงานและการประกอบอาชีพของประชาชน          258 ฉ. (4)
         2 . เรื่อง การคุ้มครองการทำงาน          74
         3 . เรื่อง การคุ้มครองผลประโยชน์ชาติและดูแลคนไทยในต่างประเทศ          66
         4 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         5 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         6 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
16 )   กระทรวงวัฒนธรรม
         1 . กฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการ- ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา- ทรัพยากรธรรมชาติ- ผลประโยชน์ชุมชน- สวัสดิการชุมชน          43, 57
         2 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรือง การสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง การเลือกตั้ง          78 , 258 ก. (1)
         3 . เรื่อง การส่งเสริมครอบครัว, พัฒนากีฬา พัฒนาสุขภาพ ทรัพยากรมนุษย์          71
         4 . เรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม          78 , 258 ก. (1)
         5 . เรื่อง มาตรการคุ้มครองพุทธศาสนาและศาสนาอื่น          67
         6 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         7 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         8 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
17 )   กระทรวงศึกษาธิการ
         1 . กฎหมายกองทุนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาครูและมาตรการทางภาษี (ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา พ.ศ. ....)          54 ว.6,258 จ. (2)
         2 . กฎหมายการปฏิรูปการศึกษา          261
         3 . กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ          54 ว. 3
         4 . กฎหมายปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการศึกษา          258 จ. (4)
         5 . มาตรการปฏิรูปประเทศ พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน          258 จ. (1)
         6 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ตั้งกองทุนการศึกษา          258 จ. (2)
         7 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นอิสระ          261
         8 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการศึกษา          258 จ. (4)
         9 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การปรับปรุงระบบการเรียนการสอนกฎหมาย          258 ค. (2)
         10 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรือง การสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง การเลือกตั้ง          78 , 258 ก. (1)
         11 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง พัฒนาระบบการผลิตครู          258 จ. (3)
         12 . เรื่อง การจัดการศึกษาไม่เก็บค่าใช้จ่าย 2+3+6+3+3 ปี          54 ว. 1 ว.2 258 จ. (1)
         13 . เรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม          78 , 258 ก. (1)
         14 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         15 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         16 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
18 )   กระทรวงสาธารณสุข
         1 . กฎหมายการแพทย์ปฐมภูมิ          258 ช. (5)
         2 . กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินการเรื่องที่กระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สุขภาพ          58, 278
         3 . กฎหมายจัดระบบขยะมูลฝอย          258 ช. (3)
         4 . กฎหมายช่วยเหลือมารดาก่อน-หลังคลอด (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิของมารดา พ.ศ. ....)          48 ว. 1
         5 . กฎหมายหลักประกันสุขภาพ          258 ช. (4)
         6 . กฎหมายให้บริการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย          47 ว. 3
         7 . กฎหมายให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้ยากไร้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย          47 ว. 2
         8 . มาตรการปฏิรูปประเทศ จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย          258 ช. (3)
         9 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ          258 ช. (4)
         10 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิ          258 ช. (5)
         11 . เรื่อง การส่งเสริมครอบครัว, พัฒนากีฬา พัฒนาสุขภาพ ทรัพยากรมนุษย์          71
         12 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         13 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         14 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
19 )   กระทรวงอุตสาหกรรม
         1 . กฎหมายจัดระบบขยะมูลฝอย          258 ช. (3)
         2 . มาตรการปฏิรูปประเทศ จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย          258 ช. (3)
         3 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการ          258 ฉ. 4
         4 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ส่งเสริมนวัตกรรมและการนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ          258 ฉ. (2)
         5 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         6 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         7 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
20 )   คณะรัฐมนตรี
         1 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ให้มีกฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศใน 4 เดือน และเริ่มการปฏิรูปแต่ละด้าน (7 ด้าน) ใน 1 ปี          259
21 )   เนติบัณฑิตยสภา
         1 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การปรับปรุงระบบการเรียนการสอนกฎหมาย          258 ค. (2)
22 )   รัฐสภา
         1 . กฎหมายเวนคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ (ร่าง พ.ร.บ. เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)          37
         2 . เรื่อง หลักเกณฑ์การออกกฎหมายที่จำกัดสิทธิ - ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข รธน. - ต้องไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเกินจำเป็น - ต้องไม่กระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ - ต้องระบุเหตุผลที่จำกัด ต้องใช้ทั่วไปไม่เจาะจง          26
23 )   ศาลทหาร
         1 . กฎหมายชี้ขาดอำนาจศาล (ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ....)          192
         2 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
24 )   ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
         1 . กฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต พ.ศ. ....)          63 , 278
25 )   สถาบันพระปกเกล้า
         1 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กลไกแก้ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี          258 ก. (5)
         2 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรือง การสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง การเลือกตั้ง          78 , 258 ก. (1)
         3 . เรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม          78 , 258 ก. (1)
         4 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         5 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         6 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
26 )   สภาวิจัยแห่งชาติ
         1 . เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา          69 , 258 ข. (1)
27 )   สำนักงบประมาณ
         1 . กฎหมายกองทุนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาครูและมาตรการทางภาษี (ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา พ.ศ. ....)          54 ว.6,258 จ. (2)
         2 . กฎหมายปรับปรุงระบบงบประมาณ          258 ฉ. (3)
         3 . กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินแผ่นดิน          140
         4 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ตั้งกองทุนการศึกษา          258 จ. (2)
         5 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดทำและใช้จ่ายงบประมาณ          258 ฉ. (3)
         6 . เรื่อง การจัดการศึกษาไม่เก็บค่าใช้จ่าย 2+3+6+3+3 ปี          54 ว. 1 ว.2 258 จ. (1)
         7 . เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา          69 , 258 ข. (1)
         8 . เรื่อง การส่งเสริมครอบครัว, พัฒนากีฬา พัฒนาสุขภาพ ทรัพยากรมนุษย์          71
         9 . เรื่อง ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส          71
         10 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         11 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         12 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
         13 . เรื่อง หน่วยงานของรัฐหากจะให้สื่อมวลชนทำโฆษณา - ปชส. ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้ คตง. ทราบ และประกาศแก่ประชาชน          35
28 )   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
         1 . เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา          69 , 258 ข. (1)
29 )   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
         1 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน          267, 130
         2 . กฎหมายหน่วยงานธุรการองค์การอิสระ          220
         3 . เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 219 ซึ่งใช้กับทุกองค์กรอิสระ และ ส.ส. สว. ครม.           219 , 276
         4 . เรื่อง หน่วยงานของรัฐหากจะให้สื่อมวลชนทำโฆษณา - ปชส. ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้ คตง. ทราบ และประกาศแก่ประชาชน          35
30 )   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
         1 . กฎหมาย กสทช. (ร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....)          60 ว.3 , 274
         2 . กฎหมายกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำกฎหมาย          258 ค. (4)
         3 . กฎหมายกองทุนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาครูและมาตรการทางภาษี (ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา พ.ศ. ....)          54 ว.6,258 จ. (2)
         4 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลศาลปกครอง (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง)          196, 198, 248,277
         5 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลศาลยุติธรรม (พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)          196, 198, 248, 277
         6 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลอัยการ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)          196, 198, 248,277
         7 . กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินการเรื่องที่กระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สุขภาพ          58, 278
         8 . กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเร่งรัดทวงถาม ฟ้องร้องให้รัฐปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐในหมวด 5          51
         9 . กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น (กระจายอำนาจ รูปแบบ อปท. การเข้าชื่อ) (ร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ของ อปท. ตามมาตรา 250 และขัดกันแห่งผลประโยชน์)          249, 250, 251, 252, 253, 254
         10 . กฎหมายช่วยเหลือมารดาก่อน-หลังคลอด (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิของมารดา พ.ศ. ....)          48 ว. 1
         11 . กฎหมายชี้ขาดอำนาจศาล (ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ....)          192
         12 . กฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....)          259
         13 . กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....)          65 , 275
         14 . กฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต พ.ศ. ....)          63 , 278
         15 . กฎหมายวินัยการเงินการคลัง (ร่าง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....)          63 , 278
         16 . กฎหมายเวนคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ (ร่าง พ.ร.บ. เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)          37
         17 . กฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการ- ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา- ทรัพยากรธรรมชาติ- ผลประโยชน์ชุมชน- สวัสดิการชุมชน          43, 57
         18 . กฎหมายให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ          41 (1) 59
         19 . กฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องเกี่ยวกับสนธิสัญญา (ร่าง พ.ร.บ. การทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ การค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. ....          178
         20 . กฎหมายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (ร่าง พ.ร.บ. องค์กรผู้บริโภค พ.ศ. ....)          46, 61
         21 . พ.ร.ฎ. การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ร่าง พ.ร.ฎ. จัดระเบียบราชการและบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ....)          15 ว. 2
         22 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย          258 ค. (4)
         23 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงกฎหมายก่อนใช้ รธน. ให้เข้ากับ มาตรา 77          258 ค. (1)
         24 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายให้คนเข้าถึงง่าย          258 ค. (3)
         25 . เรื่อง การจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น มี RIA ฟังความเห็นทุกขั้นตอน ประเมินผลสัมฤทธิ์ ลดระบบกรรมการและลดระบบการอนุญาตที่ไม่จำเป็น          77 , 258 ค. (1) (3) (4)
         26 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         27 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         28 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
         29 . เรื่อง หลักเกณฑ์การออกกฎหมายที่จำกัดสิทธิ - ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข รธน. - ต้องไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเกินจำเป็น - ต้องไม่กระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ - ต้องระบุเหตุผลที่จำกัด ต้องใช้ทั่วไปไม่เจาะจง          26
31 )   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
         1 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร          267, 130
         2 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา          267, 130
         3 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง          267, 130
         4 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง          267, 45, 130, 258 ก (2) (3)
         5 . กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ          166
         6 . กฎหมายหน่วยงานธุรการองค์การอิสระ          220
         7 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กลไกความรับผิดชอบของพรรคในการโฆษณานโยบาย          258 ก. (3)
         8 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง          258 ก. (2)
         9 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรือง การสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง การเลือกตั้ง          78 , 258 ก. (1)
         10 . เรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม          78 , 258 ก. (1)
         11 . เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 219 ซึ่งใช้กับทุกองค์กรอิสระ และ ส.ส. สว. ครม.           219 , 276
32 )   สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
         1 . กฎหมาย กสทช. (ร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....)          60 ว.3 , 274
         2 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         3 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
33 )   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
         1 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลของรัฐที่ใช้ระบบคุณธรรมการแต่งตั้งที่เป็นธรรม          76 ว. 2
         2 . กฎหมายเงินเดือน บำนาญ ส.ส. ส.ว. องคมนตรี          183
         3 . พ.ร.ฎ. การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ร่าง พ.ร.ฎ. จัดระเบียบราชการและบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ....)          15 ว. 2
         4 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงการบริหารงานบุคคล          258 ข. (4)
         5 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง นำเทคโนโลยีมาใช้ในราชการ          258 ข. (1)
         6 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง แผนพัฒนากำลังคน          258 ข. (3)
         7 . เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมบุคคลของหน่วยงานของรัฐ          76 ว. 3 , 258 ข. (4)
         8 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         9 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         10 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
34 )   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
         1 . กฎหมายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (ร่าง พ.ร.บ. องค์กรผู้บริโภค พ.ศ. ....)          46, 61
         2 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         3 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         4 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
35 )   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
         1 . กฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต พ.ศ. ....)          63 , 278
         2 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         3 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
36 )   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
         1 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          267, 130
         2 . กฎหมายผู้ไต่สวนอิสระ          236 ว. 2
         3 . กฎหมายผู้ไต่สวนอิสระ          236 ว.2
         4 . กฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต พ.ศ. ....)          63, 278
         5 . กฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต พ.ศ. ....)          63, 278
         6 . กฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต พ.ศ. ....)          63 , 278
         7 . กฎหมายหน่วยงานธุรการองค์การอิสระ          220
         8 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กลไกให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชน          258 ก. (4)
         9 . เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 219 ซึ่งใช้กับทุกองค์กรอิสระ และ ส.ส. สว. ครม.           219 , 276
         10 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         11 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         12 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
37 )   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
         1 . กฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....)          259
         2 . กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....)          65 , 275
         3 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง แผนพัฒนากำลังคน          258 ข. (3)
         4 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ส่งเสริมนวัตกรรมและการนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ          258 ฉ. (2)
         5 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ และให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ          258 ฉ. (1)
         6 . เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติหลังจากออกกฎหมายแล้ว          65 , 275
         7 . เรื่อง การพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          75 ว. 1-4
         8 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         9 . เรื่อง สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจะเป็นของรัฐน้อยกว่า 51% ไม่ได้และต้องไม่เก็บค่าบริการแพง          56
         10 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         11 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
38 )   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
         1 . พ.ร.ฎ. การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ร่าง พ.ร.ฎ. จัดระเบียบราชการและบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ....)          15 ว. 2
         2 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง นำเทคโนโลยีมาใช้ในราชการ          258 ข. (1)
         3 . มาตรการปฏิรูปประเทศ เรื่อง บูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงานของรัฐเพื่อการบริหาร          258 ข. (2)
         4 . เรื่อง พัฒนาระบบราชการและการปรับปรุงโครงสร้างของรัฐ          76 ว. 1 , 258 ข. (3)
         5 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         6 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         7 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
         8 . เรื่อง หน่วยงานของรัฐหากจะให้สื่อมวลชนทำโฆษณา - ปชส. ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้ คตง. ทราบ และประกาศแก่ประชาชน          35
39 )   สำนักงานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
         1 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร          267, 130
         2 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา          267, 130
         3 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน          267, 130
         4 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          267, 130
         5 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง          267, 130
         6 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ          267, 130
         7 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน          267, 130
         8 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง          267, 45, 130, 258 ก (2) (3)
         9 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ          267, 130
         10 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง          267, 130
         11 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กลไกความรับผิดชอบของพรรคในการโฆษณานโยบาย          258 ก. (3)
         12 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กลไกให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชน          258 ก. (4)
         13 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง          258 ก. (2)
40 )   สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
         1 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ          267, 130
         2 . กฎหมายหน่วยงานธุรการองค์การอิสระ          220
         3 . เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 219 ซึ่งใช้กับทุกองค์กรอิสระ และ ส.ส. สว. ครม.           219 , 276
         4 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         5 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
41 )   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
         1 . กฎหมายการปฏิรูปตำรวจ          260
         2 . กฎหมายปรับปรุงระบบการสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์          258 ง. (2)
         3 . มาตรการปฏิรูปประเทศ แก้ไขกฎหมายตำรวจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ค่าตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย และปฏิรูปตำรวจ          258 ง. (4)
         4 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปตำรวจเพื่อปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา 258 ง. (4)          260
         5 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา และนิติวิทยาศาสตร์ และปฏิรูปตำรวจ          258 ง. (2)
         6 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         7 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         8 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
42 )   สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
         1 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กลไกแก้ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี          258 ก. (5)
43 )   สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
         1 . กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น (กระจายอำนาจ รูปแบบ อปท. การเข้าชื่อ) (ร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ของ อปท. ตามมาตรา 250 และขัดกันแห่งผลประโยชน์)          249, 250, 251, 252, 253, 254
         2 . กฎหมายให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ          41 (1) 59
         3 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         4 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         5 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
44 )   สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
         1 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน          267, 130
         2 . กฎหมายหน่วยงานธุรการองค์การอิสระ          220
         3 . เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 219 ซึ่งใช้กับทุกองค์กรอิสระ และ ส.ส. สว. ครม.           219 , 276
45 )   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
         1 . เรื่อง มาตรการคุ้มครองพุทธศาสนาและศาสนาอื่น          67
46 )   สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
         1 . กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย          133 (3)
         2 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         3 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         4 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
47 )   สำนักงานศาลปกครอง
         1 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลศาลปกครอง (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง)          196, 198, 248,277
         2 . กฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง          197
         3 . กฎหมายจัดระเบียบหน่วยธุรการศาล และค่าตอบแทน          193
         4 . กฎหมายชี้ขาดอำนาจศาล (ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ....)          192
48 )   สำนักงานศาลยุติธรรม
         1 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลศาลยุติธรรม (พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)          196, 198, 248, 277
         2 . กฎหมายจัดระเบียบหน่วยธุรการศาล และค่าตอบแทน          193
         3 . กฎหมายชี้ขาดอำนาจศาล (ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ....)          192
         4 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง          267, 130
         5 . กฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการ- ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา- ทรัพยากรธรรมชาติ- ผลประโยชน์ชุมชน- สวัสดิการชุมชน          43, 57
49 )   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
         1 . กฎหมายจัดระเบียบหน่วยธุรการศาล และค่าตอบแทน          193
         2 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ          267, 130
         3 . เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 219 ซึ่งใช้กับทุกองค์กรอิสระ และ ส.ส. สว. ครม.           219 , 276
50 )   สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
         1 . กฎหมายให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ          41 (1) 59
         2 . เรื่อง คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ          70
         3 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
51 )   สำนักงานอัยการสูงสุด
         1 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลอัยการ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)          196, 198, 248,277
         2 . กฎหมายปรับปรุงระบบการสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์          258 ง. (2)
         3 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา และนิติวิทยาศาสตร์ และปฏิรูปตำรวจ          258 ง. (2)
52 )   สำนักพระราชวัง
         1 . พ.ร.ฎ. การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ร่าง พ.ร.ฎ. จัดระเบียบราชการและบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ....)          15 ว. 2
         2 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         3 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         4 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
53 )   สำนักราชเลขาธิการ
         1 . พ.ร.ฎ. การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ร่าง พ.ร.ฎ. จัดระเบียบราชการและบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ....)          15 ว. 2
         2 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         3 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         4 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
54 )   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
         1 . กฎหมาย กสทช. (ร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....)          60 ว.3 , 274
         2 . กฎหมายกองทุนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาครูและมาตรการทางภาษี (ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา พ.ศ. ....)          54 ว.6,258 จ. (2)
         3 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลศาลปกครอง (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง)          196, 198, 248,277
         4 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลศาลยุติธรรม (พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)          196, 198, 248, 277
         5 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลอัยการ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)          196, 198, 248,277
         6 . กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินการเรื่องที่กระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สุขภาพ          58, 278
         7 . กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น (กระจายอำนาจ รูปแบบ อปท. การเข้าชื่อ) (ร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ของ อปท. ตามมาตรา 250 และขัดกันแห่งผลประโยชน์)          249, 250, 251, 252, 253, 254
         8 . กฎหมายจัดระบบขยะมูลฝอย          258 ช. (3)
         9 . กฎหมายช่วยเหลือมารดาก่อน-หลังคลอด (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิของมารดา พ.ศ. ....)          48 ว. 1
         10 . กฎหมายชี้ขาดอำนาจศาล (ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ....)          192
         11 . กฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....)          259
         12 . กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....)          65 , 275
         13 . กฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสการทุจริต พ.ศ. ....)          63 , 278
         14 . กฎหมายวินัยการเงินการคลัง (ร่าง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....)          63 , 278
         15 . กฎหมายเวนคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ (ร่าง พ.ร.บ. เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)          37
         16 . กฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการ- ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา- ทรัพยากรธรรมชาติ- ผลประโยชน์ชุมชน- สวัสดิการชุมชน          43, 57
         17 . กฎหมายให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ          41 (1) 59
         18 . กฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องเกี่ยวกับสนธิสัญญา (ร่าง พ.ร.บ. การทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ การค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. ....          178
         19 . กฎหมายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (ร่าง พ.ร.บ. องค์กรผู้บริโภค พ.ศ. ....)          46, 61
         20 . พ.ร.ฎ. การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ร่าง พ.ร.ฎ. จัดระเบียบราชการและบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ....)          15 ว. 2
         21 . มาตรการปฏิรูปประเทศ จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย          258 ช. (3)
         22 . เรื่อง การจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น มี RIA ฟังความเห็นทุกขั้นตอน ประเมินผลสัมฤทธิ์ ลดระบบกรรมการและลดระบบการอนุญาตที่ไม่จำเป็น          77 , 258 ค. (1) (3) (4)
         23 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         24 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         25 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3
         26 . เรื่อง หลักเกณฑ์การออกกฎหมายที่จำกัดสิทธิ - ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข รธน. - ต้องไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเกินจำเป็น - ต้องไม่กระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ - ต้องระบุเหตุผลที่จำกัด ต้องใช้ทั่วไปไม่เจาะจง          26
55 )   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
         1 . กฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....)          259
         2 . กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....)          65 , 275
         3 . มาตรการปฏิรูปประเทศ กลไกแก้ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี          258 ก. (5)
         4 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปตำรวจเพื่อปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา 258 ง. (4)          260
         5 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นอิสระ          261
         6 . มาตรการปฏิรูปประเทศ ให้มีกฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศใน 4 เดือน และเริ่มการปฏิรูปแต่ละด้าน (7 ด้าน) ใน 1 ปี          259
         7 . เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติหลังจากออกกฎหมายแล้ว          65 , 275
         8 . เรื่อง การเริ่มลงมือปฏิรูปตามกฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ          259
         9 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน          75 ว. 2
         10 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่          25 ว. 1
         11 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้          25 ว. 2-3