ข้อคำถาม-คำตอบ การรายงานผลการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมาย
ตอบ ในการมอบหมายการจัดทำกฎหมายของหน่วยงาน ระบบจะกำหนดหัวข้อเรื่องตามบัญชีมอบหมายที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ คือ หากระบบกำหนดคำนำหน้าเรื่องว่า “กฎหมาย” หมายถึงการจัดทำกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานจะต้องรายงานผลผ่านแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 เท่านั้น แต่หากระบบกำหนดคำนำหน้าว่า “เรื่อง” หมายถึงการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานจะต้องรายงานในแบบที่ ๓ และในส่วนมาตรการปฏิรูปประเทศนั้น ระบบจะกำหนดคำนำหน้าว่า “มาตรการปฏิรูปประเทศ” ซึ่งหน่วยงานจะต้องพิจารณาบัญชีที่ได้มอบหมายความรับผิดชอบก่อนรายงานผลก่อนว่ามาตรการปฏิรูปประเทศนั้น ได้มีการกำหนดในช่องหมายเหตุว่าต้องดำเนินการโดยการจัดทำกฎหมายหรือไม่ ถ้ากำหนดไว้ว่าต้องจัดทำกฎหมาย หน่วยงานจะต้องรายงานผ่านแบบรายงานที่ ๑ หรือ ๒ เท่านั้น แต่หากไม่กำหนดถือเป็นการดำเนินการตามวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานจะต้องรายงานผ่านแบบรายงานที่ 3
ตอบ หากหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำกฎหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้น ๆ หน่วยงานจะต้องเลือกกรอกแบบรายงานแบบที่ ๑ กรณีการชี้แจงกฎหมายเดิมซึ่งมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว โดยสามารถระบุในหลักการของรัฐธรรมนูญนั้นได้เลยว่าหน่วยงานมีกฎหมายบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อยู่จำนวนกี่ฉบับ ได้แก่กฎหมายฉบับใดบ้าง
ตอบ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งต้องยกร่างตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถึงแม้จะเป็นชื่อร่างพระราชประกอบรัฐธรรมนูญชื่อเดิม แต่เป็นการยกร่างขึ้นใหม่โดยเปลี่ยนแปลงหลักการและเหตุผลจากฉบับเดิมทั้งฉบับ หน่วยงานต้องรายงานผลในแบบรายงานที่ ๒
ตอบ การจัดทำกฎหมายในแต่ละเรื่องมุ่งเน้นว่าหน่วยงานต้องยกร่างกฎหมายที่มีหลักการและเหตุผลสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตราที่ได้รับมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ โดยหน่วยงานสามารถกำหนดชื่อร่างกฎหมายให้มีความแตกต่างจากชื่อเรื่องที่ได้รับมอบหมายได้ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถระบุชื่อร่างกฎหมายได้ใน “ส่วนที่ ๓ หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย” โดยขอให้ระบุชื่อร่างในบรรทัดแรก
ตอบ กรณีที่หน่วยงานประสงค์เสนอร่างกฎหมายซึ่งมิได้อยู่ในบัญชีมอบหมายให้ดำเนินการ หน่วยงานสามารถเสนอร่างกฎหมายนั้นตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ในทางปกติ และไม่จำเป็นต้องรายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์รายงานผลแต่อย่างใด
ตอบ การแก้ไขแบบรายงานผล ผู้ประสานงานกลางทุกคนสามารถเข้าระบบรายงานผลและคลิกแก้ไขและเพิ่มข้อมูลล่าสุดในแบบรายงานที่ประสงค์แก้ไขได้ หรือหากหน่วยงานประสงค์จะกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด ก็สามารถลบแบบรายงานและขอดำเนินการรายงานผลใหม่ก็ได้
ตอบ เมื่อหน่วยงานรายงานผลในระบบแล้ว ไม่ต้องมีหนังสือรายงานผลการดำเนินการมายังฝ่ายเลขานุการอีก การรายงานผลผ่านระบบเว็บไซต์ถือว่าสมบูรณ์แล้ว โดยฝ่ายเลขานุการจะเป็นผู้รวบรวมการรายงานผลของทุกหน่วยงานและมีหนังสือเรียนถึงรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการดำเนินการต่อไป
ตอบ การรายงานการจัดทำกฎหมายในระบบ เป็นการแบ่งขั้นตอนการเสนอกฎหมายออกเป็น ๑๗ ขั้นตอน โดยการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ จะอยู่ในกระบวนการเสนอร่างกฎหมายก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ความเห็นชอบภายหลังจากการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หน่วยงานสามารถระบุรายละเอียดที่ดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ได้ในกระบวนการดังกล่าว
ตอบ การรายงานผลการจัดทำกฎหมายที่สมบูรณ์เป็น ๑๐๐% แล้ว หน่วยงานไม่ต้องรายงานผลในเดือนถัดไป
ตอบ ฝ่ายเลขานุการขอชี้แจงการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ • การรายงานผลครั้งแรก ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมในเรื่องนั้นพิจารณาทบทวนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนก่อน ซึ่งอาจจะเห็นว่าควรรายงานผลในแบบที่ 1 2 หรือ 3 ก็ได้ตามแต่เห็นสมควร อย่างไรก็ดี อาจระบุหมายเหตุข้างท้ายว่า อยู่ในระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักเพื่อร่วมศึกษาแนวทางในเรื่องดังกล่าวต่อไป • การรายงานในครั้งที่ 2 เป็นต้นไป เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นทั้งหมดได้หารือและมีข้อยุติแล้วว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้รายงานความคืบหน้าในครั้งต่อๆไป ก็ขอให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้รายงานผลแต่เพียงหน่วยงานเดียว โดยหน่วยงานรับผิดชอบร่วมอื่นๆ ไม่ต้องรายงานผลในเรื่องนั้นๆ ในเดือนต่อไปอีก แต่ขอให้ระบุในแบบรายงานผลว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้รายงานผลในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดควรเร่งรัดดำเนินการจัดทำกฎหมายเพื่อให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
ตอบ หน่วยงานร่วมดำเนินการสามารถประสานไปยังหน่วยงานหลักได้เอง โดยสามารถขอรับข้อมูลผู้ประสานงานกลางจากหน่วยงานหลักได้จากฝ่ายเลขานุการ หรือผู้ประสานงานกลางอาจติดต่อประสานงานชั้นต้นผ่านแอพพลิเคชันไลน์ในกลุ่ม Const. Monitoring ทั้งนี้ สามารถเพิ่มเพื่อนที่ ID line: papananayaya
ตอบ การดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือการระบุว่าทุกหน่วย ทุกฝ่าย ทุกกระทรวง โดยไม่ได้มีชื่อของหน่วยงานใดขึ้นต้นเป็นหน่วยงานแรก เป็นสิ่งที่หน่วยงานทั้งหมดจะต้องรายงานผลมายังฝ่ายเลขานุการ หากแต่เรื่องใดที่กำหนดให้มีหน่วยงานใดเป็นชื่อแรก และตามด้วยทุกหน่วย ทุกฝ่าย กรณีนี้ หน่วยงานแรกจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรายงาน โดยหน่วยงานอื่นๆ จะเป็นหน่วยงานผู้สนับสนุนและไม่ต้องรายงานผลผ่านเว็บไซต์แต่อย่างใด
ตอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักจะต้องประสานขอข้อมูลในเรื่องที่รับผิดชอบจากกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นผู้ร่างกฎหมายในแต่ละเรื่อง และหน่วยงานจะต้องเป็นผู้รายงานผลการจัดทำกฎหมายผ่านเว็บไซต์
ตอบ ในการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานระดับกรม ไม่ได้กำหนดว่าผู้ลงนามในแบบรายงานจะต้องเป็นข้าราชการในตำแหน่งระดับใด หน่วยงานระดับกรมสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามแต่การหารือของแต่ละกระทรวง หากแต่เมื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานโดยผู้ประสานงานกลางจากกระทรวงแล้วนั้น ในส่วนของ “การลงนามของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายให้รายงาน” ผู้มีชื่อในช่องการกรอกข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้าราชการในระดับรองปลัดกระทรวงขึ้นไป และอาจใช้การพิมพ์แทนการลงนามก็ได้
ตอบ ผู้ประสานงานกลางมีหน้าที่ในการประสานข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงของท่านให้ชัดเจน ฝ่ายเลขานุการขอสงวนสิทธิในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางในการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายใต้ภารกิจที่ผู้ประสานงานกลางของกระทรวงได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับกรมรายงาน เนื่องจากการให้ข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการอาจเกิดความสับสนและคลาดเคลื่อนกับข้อมูลของผู้ประสานงานกลางของกระทรวงได้
ตอบ เมื่อหน่วยงานพิจารณาทบทวนบัญชีที่ได้รับมอบหมายและภารกิจของหน่วยงานแล้วเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสามารถมีหนังสือเรียนถึง “ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม” แจ้งเรื่องที่ขอแก้ไขและอาจเสนอแนะให้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการก็ได้ โดยฝ่ายเลขานุการจะได้รวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานประสงค์แก้ไข และมีหนังสือเรียนถึงรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการขอแก้ไขต่อไป
ตอบ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ได้แถลงในที่ประชุมเตรียมการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ดำเนินการร่วมในฐานะผู้ตรวจร่างกฎหมายที่หน่วยงานหลักยกร่าง โดยหน่วยงานทั้งสองไม่ต้องรายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายนั้นผ่านเว็บไซต์รายงานแต่อย่างใด
ตอบ ไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการขอความอนุเคราะห์หน่วยงานคัดเลือกเฉพาะไฟล์ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายหรือการดำเนินการโดยวิธีการอื่นโดยแท้ โดยอาจรวมไฟล์เอกสารต่างๆ ให้อยู่ในไฟล์เดียวกันและมีขนาดไม่เกิน 10 MB
ตอบ ระบบไม่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ดังนั้น เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนของผู้กรอกแบบรายงาน จึงขอให้ผู้ประสานงานกลางของหน่วยงานนั้นๆ หารือและจัดแบ่งความรับผิดชอบระหว่างกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะบันทึกข้อมูล โดยฝ่ายเลขานุการจะถือว่าข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในเวลาล่าสุดเป็นข้อมูลที่เป็นการรายงานครั้งสุดท้าย
ตอบ หน่วยงานแต่ละหน่วยไม่สามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดที่หน่วยงานอื่นหรอกในแบบรายงานได้ แต่จะเห็นข้อมูลเพียงในส่วนของสถานะล่าสุดว่าหน่วยงานต่างๆดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว
ตอบ หน่วยงานสามารถรายงานผลได้ตั้งแต่วันที่ 1 – ๓๐ ของทุกเดือน โดยฝ่ายเลขานุการจะปิดระบบการรายงานผลประจำเดือนในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๓๐ ของเดือนนั้นๆ เช่น การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานสามารถเริ่มกรอกข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๐ พฤษภาคม เวลา ๑๖.๓๐ น. อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานรายงานผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม เวลา ๑๖.๓๑ น. เป็นต้นไป การรายงานผลนั้นจะถือเป็นการรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
ตอบ หน่วยงานจะต้องดำเนินการรายงานผลการจัดทำกฎหมายจนถึงกระบวนการที่พ้นไปจากฝ่ายบริหารแล้วนั่นคือเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนที่ร่างกฎหมายนั้นจะได้รับการพิจารณาโดยสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ หรือรัฐสภา แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามการจัดทำกฎหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์และเป็นไปตาม Roadmap ที่รัฐบาลกำหนดไว้ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการเสนอร่างกฎหมายนั้นจนกฎหมายได้รับการประกาศใช้ นั่นคือให้สถานะการดำเนินงานครบเป็น 100% เปอร์เซ็นต์