ข้อมูลยืนยัน ณ เดือน มีนาคม 2560

รายงานการติดตามผลการจัดทำกฎหมาย ตามกฎหมายที่สำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนด

กฏหมาย จำนวนเรื่อง สถานะ
< 50% >= 50% >= 80% 100%
1 )   กฎหมายที่ต้องจัดทำภายใน 4-8 เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
        1 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
0
0 0 0 0
        2 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
0
0 0 0 0
        3 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
0
0 0 0 0
        4 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
0
0 0 0 0
        5 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
0
0 0 0 0
        6 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
0
0 0 0 0
        7 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดวยผู้ตรวจการแผ่นดิน
0
0 0 0 0
        8 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
0
0 0 0 0
        9 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
0
0 0 0 0
        10 . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
0
0 0 0 0
        11 . กฎหมายว่าด้วยการจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ
1
1 0 0 0
        12 . กฎหมาย กสทช. (กฎหมายว่าด้วยการจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีอิสระในการจัดสรรคลื่นความถี่และการประกอบกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม)
0
0 0 0 0
        13 . กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวินัยการเงินการคลัง
0
0 0 0 0
        14 . กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินการเรื่องที่กระทบสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิต สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อ
6
2 0 0 4
        15 . กฎหมายว่าด้วยการจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
1
1 0 0 0
        16 . กฎหมายว่าด้วยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
3
1 0 0 2
2 )   กฎหมายที่ต้องจัดทำภายใน 1-2 ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
        1 . กฎหมายกองทุนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาครูและมาตรการทางภาษี
0
0 0 0 0
        2 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลศาลยุติธรรม
0
0 0 0 0
        3 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลศาลปกครอง
0
0 0 0 0
        4 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลอัยการ
0
0 0 0 0
        5 . กฎหมายการปฏิรูปตำรวจ
0
0 0 0 0
        6 . กฎหมายการปฏิรูปการศึกษา
0
0 0 0 0
3 )   กฎหมายที่ต้องจัดทำ แต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลา (แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 ปี)
        1 . พระราชกฤษฎีกาการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์
1
0 0 0 1
        2 . กฎหมายเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิ
1
0 0 0 1
        3 . กฎหมายเวนคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์
0
0 0 0 0
        4 . กฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการ- ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา- ทรัพยากรธรรมชาติ- ผลประโยชน์ชุมชน- สวัสดิการชุมชน
17
8 2 1 6
        5 . กฎหมายวิธีรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
1
1 0 0 0
        6 . กฎหมายให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้ยากไร้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
0
0 0 0 0
        7 . กฎหมายให้บริการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1
0 0 0 1
        8 . กฎหมายช่วยเหลือมารดาก่อน-หลังคลอด
0
0 0 0 0
        9 . กฎหมายช่วยเหลือผู้มีอายุเกิน 60 ปีและมีรายได้ไม่เพียงพอและผู้ยากไร้
0
0 0 0 0
        10 . กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเร่งรัดทวงถาม ฟ้องร้องให้รัฐปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐในหมวด 5
0
0 0 0 0
        11 . กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
0
0 0 0 0
        12 . กฎหมายให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
0
0 0 0 0
        13 . กฎหมายการบริหารงานบุคคลของรัฐที่ใช้ระบบคุณธรรมการแต่งตั้งที่เป็นธรรม
1
0 0 0 1
        14 . กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
0
0 0 0 0
        15 . กฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องเกี่ยวกับสนธิสัญญา
0
0 0 0 0
        16 . กฎหมายเงินเดือน บำนาญ ส.ส. ส.ว. องคมนตรี
0
0 0 0 0
        17 . กฎหมายการถือหุ้นของ รัฐมนตรี
0
0 0 0 0
        18 . กฎหมายชี้ขาดอำนาจศาล
0
0 0 0 0
        19 . กฎหมายจัดระเบียบหน่วยธุรการศาล และค่าตอบแทน
0
0 0 0 0
        20 . กฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง
0
0 0 0 0
        21 . กฎหมายหน่วยงานธุรการองค์การอิสระ
0
0 0 0 0
        22 . กฎหมายผู้ไต่สวนอิสระ
0
0 0 0 0
        23 . กฎหมายจัดระเบียบศาลทหาร
0
0 0 0 0
        24 . กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น (กระจายอำนาจ รูปแบบ อปท. การเข้าชื่อ)
5
5 0 0 0
        25 . กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
0
0 0 0 0
        26 . กฎหมายกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำกฎหมาย
1
1 0 0 0
        27 . กฎหมายให้คนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและ กำหนดเวลาทุกขั้นตอน
1
0 1 0 0
        28 . กฎหมายปรับปรุงระบบการสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์
0
0 0 0 0
        29 . กฎหมายปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการศึกษา
1
1 0 0 0
        30 . กฎหมายปรับปรุงระบบภาษีอากรให้เป็นธรรม
0
0 0 0 0
        31 . กฎหมายปรับปรุงระบบงบประมาณ
0
0 0 0 0
        32 . กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินแผ่นดิน
0
0 0 0 0
        33 . กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
0
0 0 0 0
        34 . กฎหมายกระจายการถือครองที่ดิน
2
2 0 0 0
        35 . กฎหมายจัดระบบขยะมูลฝอย
3
1 1 0 1
        36 . กฎหมายหลักประกันสุขภาพ
0
0 0 0 0
        37 . กฎหมายการแพทย์ปฐมภูมิ
1
1 0 0 0
4 )   การดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการออกกฎหมาย
        1 . เรื่อง มาตรการคุ้มครองพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
0
0 0 0 0
        2 . เรื่อง ไม่แข่งขันกับเอกชน
3
0 1 1 1
        3 . เรื่อง กระจายการถือครองที่ดิน
6
1 5 0 0
        4 . เรื่อง การเริ่มลงมือปฏิรูปตามกฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ
1
0 1 0 0
        5 . เรื่อง การคุ้มครองการทำงาน
0
0 0 0 0
        6 . เรื่อง การคุ้มครองผลประโยชน์ชาติและดูแลคนไทยในต่างประเทศ
0
0 0 0 0
        7 . เรื่อง การจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น มี RIA ฟังความเห็นทุกขั้นตอน ประเมินผลสัมฤทธิ์ ลดระบบกรรมการและลดระบบการอนุญาตที่ไม่จำเป็น
0
0 0 0 0
        8 . เรื่อง การจัดการศึกษาไม่เก็บค่าใช้จ่าย 2+3+6+3+3 ปี
0
0 0 0 0
        9 . เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติหลังจากออกกฎหมายแล้ว
1
0 1 0 0
        10 . เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรและปฏิรูปที่ดิน
7
0 7 0 0
        11 . เรื่อง การพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
0
0 0 0 0
        12 . เรื่อง การพัฒนาระบบราชการ
1
1 0 0 0
        13 . เรื่อง การวางแผนการใช้ที่ดิน
0
0 0 0 0
        14 . เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
1
0 1 0 0
        15 . เรื่อง การส่งเสริมครอบครัว, พัฒนากีฬา พัฒนาสุขภาพ ทรัพยากรมนุษย์
0
0 0 0 0
        16 . เรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
1
0 0 0 1
        17 . เรื่อง คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ
1
0 1 0 0
        18 . เรื่อง ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
0
0 0 0 0
        19 . เรื่อง ทรัพยากรน้ำ
2
0 1 1 0
        20 . เรื่อง ผังเมือง
2
1 1 0 0
        21 . เรื่อง มาตรการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และหาทนายให้เพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
0
0 0 0 0
        22 . เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
0
0 0 0 0
        23 . เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 219 ซึ่งใช้กับทุกองค์กรอิสระ และ ส.ส. สว. ครม.
0
0 0 0 0
        24 . เรื่อง สหกรณ์
2
0 2 0 0
        25 . เรื่อง สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจะเป็นของรัฐน้อยกว่า 51% ไม่ได้และต้องไม่เก็บค่าบริการแพง
0
0 0 0 0
        26 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถือว่ามีอยู่
2
1 1 0 0
        27 . เรื่อง สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลูก กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้และฟ้องร้องรัฐได้
4
2 1 0 1
        28 . เรื่อง หน่วยงานของรัฐหากจะให้สื่อมวลชนทำโฆษณา - ปชส. ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้ คตง. ทราบ และประกาศแก่ประชาชน
0
0 0 0 0
        29 . เรื่อง หลักเกณฑ์การออกกฎหมายที่จำกัดสิทธิ - ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข รธน. - ต้องไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเกินจำเป็น - ต้องไม่กระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ - ต้องระบุเหตุผลที่จำกัด ต้องใช้ทั่วไปไม่เจาะจง
0
0 0 0 0
        30 . เรื่องการ อนุรักษ์พลังงาน
0
0 0 0 0
5 )   มาตรการปฏิรูปประเทศ (รวมทั้งที่ต้องออกกฎหมาย และการดำเนินการโดยวิธีการอื่น)
        1 . ให้มีกฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศใน 4 เดือน และเริ่มการปฏิรูปแต่ละด้าน (7 ด้าน) ใน 1 ปี
1
0 1 0 0
        2 . แก้ไขกฎหมายตำรวจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ค่าตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย และปฏิรูปตำรวจ
0
0 0 0 0
        3 . ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
0
0 0 0 0
        4 . กลไกให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชน
0
0 0 0 0
        5 . กลไกความรับผิดชอบของพรรคในการโฆษณานโยบาย
0
0 0 0 0
        6 . กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย
0
0 0 0 0
        7 . กำหนดเวลาทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม วางกลไกช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และกลไกการบังคับใช้กฎหมาย
0
0 0 0 0
        8 . จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย
2
0 0 0 2
        9 . ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง (กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง)
0
0 0 0 0
        10 . ตั้งกองทุนการศึกษา
1
1 0 0 0
        11 . ตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปตำรวจเพื่อปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา 258 ง. (4)
1
0 1 0 0
        12 . ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นอิสระ
1
0 1 0 0
        13 . ปรับปรุงกฎหมายก่อนใช้ รธน. ให้เข้ากับ มาตรา 77
1
0 1 0 0
        14 . ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการศึกษา
0
0 0 0 0
        15 . ปรับปรุงการบริหารงานบุคคล
0
0 0 0 0
        16 . ปรับปรุงระบบการจัดทำและใช้จ่ายงบประมาณ
0
0 0 0 0
        17 . ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา และนิติวิทยาศาสตร์ และปฏิรูปตำรวจ
0
0 0 0 0
        18 . ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
0
0 0 0 0
        19 . ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้เป็นธรรม
0
0 0 0 0
        20 . ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ
0
0 0 0 0
        21 . พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
0
0 0 0 0
        22 . ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1
1 0 0 0
        23 . การส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการ
0
0 0 0 0
        24 . การสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง การเลือกตั้ง
0
0 0 0 0
        25 . พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
0
0 0 0 0
        26 . พัฒนาระบบการผลิตครู
0
0 0 0 0
        27 . การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายให้คนเข้าถึงง่าย
0
0 0 0 0
        28 . ตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั่วประเทศ
1
0 1 0 0
        29 . การนำเทคโนโลยีมาใช้ในราชการ
1
0 1 0 0
        30 . บูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงานของรัฐเพื่อการบริหาร
0
0 0 0 0
        31 . การปรับปรุงระบบการเรียนการสอนกฎหมาย
0
0 0 0 0
        32 . ส่งเสริมนวัฒกรรมและการนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ
8
2 1 0 5
        33 . การกระจายการถือครองที่ดิน
1
1 0 0 0
        34 . ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐและแผนพัฒนากำลังคน
0
0 0 0 0
        35 . เพิ่มโอกาสการทำงานและการประกอบอาชีพของประชาชน
0
0 0 0 0
        36 . เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ และให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ
26
11 3 0 12
        37 . ให้มีระบบทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพทุกมิติ
2
1 0 0 1
        38 . กลไกแก้ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
0
0 0 0 0

รายงานการติดตามผลการจัดทำกฎหมาย ตามสถานะของการดำเนินการ

สถานะ จำนวนกฏหมาย รวม
แบบรายงานที่ 1 แบบรายงานที่ 2 แบบรายงานที่ 3
ส่วนราชการยกร่าง 12 7 0 19
ส่วนราชการเสนอร่าง 6 4 0 10
สลค.บรรจุวาระ 0 0 0 0
ครม.มีมติอนุมัติหลักการ 4 3 0 7
สคก.ตรวจพิจารณา 6 7 0 13
ส่วนราชการยืนยันร่าง 0 0 0 0
สคก.พิจารณาเสร็จ/ส่งเรื่องออก 0 0 0 0
สคก. เสนอ ครม. 0 0 0 0
ครม.มีมติเห็นชอบ 0 0 0 0
ครม.มีมติรับทราบมติ 0 0 0 0
วิปพิจารณา 0 1 0 1
สนช. พิจารณา (วาระ1) 0 0 0 0
กมธ. พิจารณา 0 0 0 0
สนช. พิจารณา (วาระ 2 และ วาระ 3) 1 1 0 2
ทูลเกล้าฯ 0 0 0 0
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 0 0 1
มีผลใช้บังคับ 36 1 0 37
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 0 36 36
ดำเนินการเสร็จสิ้น 0 0 3 3